Vtoková tryska VAMILA nerez 2 x 7,8 mm

Vtoková tryska VAMILA nerez 2 x 7,8 mm
307278
0,554 kg
Popis Popis

AG R 2" x R ½“ IG závit 40 mm