Jak bude probíhat realizace vašeho bazénu

Stavební práce a elektroinstalaci při realizaci bazénu si obvykle zákazníci zajišťují levněji svépomocí. Proto vám přinášíme podrobný návod, jak bude realizace probíhat a které úkony bude na vás zajistit. Pokud již víte, že tyto úkony přenecháte nám, klidně to pro přesnější kalkulaci do vaší poptávky uveďte.

1. Zaměření

Před zaměřením společně najdeme nejvhodnější místo pro vás bazén. Ano, víme, že už pravděpodobně máte přesnou představu o jeho umístění od lehátek až po palmu. My vám ale pomůžeme dovést představu k dokonalosti s ohledem na délku a intenzitu slunečního svitu či zákonnou vzdálenost od sousedního pozemku. Případně i další faktory, jako je rezerva pro případné budoucí zastřešení, dlažbu a podobně.

Pro bazény do velikosti 40 m2 se nevyžaduje ohlašovací povinnost. Podmínkou je pouze odstup 2 m od sousedního pozemku.

Při zaměřování se přičte k plánovaným rozměrům bazénu na každé straně alespoň 25 cm. To zajistí dostatečný prostor pro pozdější manipulaci. Pamatujte, že do výkopu nepůjde jen samotný bazén. Takto vytyčený prostor po obvodu obsypeme vápnem.

2. Výroba bazénu

Pokud si vyberete plastový bazén, budeme jej pro vás vyrábět. Nenajdete u nás proto showroom typových bazénů. Nemáme ale problém provést vás přímo naší výrobou. Vyrobit bazén jsme schopni do 14 dnů. Při výrobě větších bazénů je možné z důvodu snazší přepravy a šetrnosti k terénu zahrady bazén svařit až na místě realizace.

3. Přípravné zemní práce

Teď přijdou na řadu výkopové práce. Při zaměřování hloubky výkopu počítejte nejen s hloubkou bazénu, ale i s výškou vlastní základové desky včetně podkladní štěrkové vrstvy a výškou finální stavby, tedy včetně dlažby atd.

Zeminu z výkopu bude nutné někam odvézt. S tím vám mohou pomoci specializované firmy. Vzhledem k velké pravděpodobnosti postavebních úprav terénu doporučujeme neodážet ihned veškerou vytěženou zeminu.

Pokud na pozemku není možné z nějakého důvodu bazén zapustit, může se zvolit varianta obezdění bazénu. Výjimkou jsou plastové bazény kruhové do průměru 4 m. Ty není nezbytně nutné zapouštět pod úroveň terénu ani obezdívat.

Příprava pro odvodnění

Příprava spočívá v návrhu odvodnění základových desek. Odvodnění se provádí dvěma způsoby. A to buď přirozeným způsobem se spádem do již zhotoveného odvodu (například do odvodu dešťových srážek). Pokud není možné tyto vody odvést z prostoru základových desek přirozeným způsobem, je nutné vybudovat revizní odčerpávací šachtu.

Tělo šachty je tvořeno trubou Ø cca 300 - 400 mm. Do šachty je napojeno drenážního potrubí (Ø cca 40-70 mm). Drenážní truba slouží jako jímka pro hromadění těchto vod a musí být trvale opatřena ponorným čerpadlem. Toto čerpadlo musí být v činnosti nepřetržitě.

Umístění šachty na technologii

Doporučujeme zvážit umístění technologické šachty (ať už na kompletní technologii nebo pouze na protiproud) a připravit výkop pro umístění šachty. Tento výkop (pro technologickou šachtu) nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Hloubka výkopu se odvíjí od hloubky šachty, síly základové desky a podkladního štěrku.‌

4. Vyrovnání dna výkopu

Jakmile máme hotový výkop, je třeba vyrovnat dno výkopové jámy. To se provádí vysypáním štěrkem. Do vrchní vrstvy jemnějšího štěrku připravíme nainstalování drenážního potrubí vždy se spádem do místa odvodu vody

Chcete se o realizaci dozvědět více?

5. Odvodnění základové desky

Odvodnění základových desek je velmi důležitou součástí stavební přípravy. Srážková nebo i případně spodní voda může způsobit i velmi rozsáhlé deformace skeletu bazénu. Náklady na odstranění škody způsobené jejím vlivem nepochybně převýší cenu instalace odvodnění. Obecně tedy platí: srážková ani spodní voda nesmí dosáhnout nejvyšší nivelety základových desek.

‌6. Dorovnání dna výkopu

Před započetím betonáže základových desek doporučujeme vyrovnat dno připraveného výkopu. Na to doporučujeme použít jemný štěrk.

‌‌‌

7. Armorování základní desky

Provedeme armování základových desek za pomoci tzv. kari sítě.

‌‌

8. Betonáž dna

Nyní již přichází fáze betonování základové desky. Síla betonové desky by měla být minimálně 15-20 cm, při betonáži je nutné dodržet maximální rovinu jak základové desky bazénu, tak i základových desek pro šachty.

Vlastní skelet bazénu může mít rozdílnou výšku, tedy je nutné při zaměřování s tímto faktem počítat. Nezapomeňte počítat i s výškou finálního dokončení okolí bazénu.‌

9. Příprava základové desky a bazénového skeletu

Před uložením bazénového skeletu do výkopu je potřeba připravit základovou desku a vlastní skelet pro uložení. Aby se předešlo případnému poškození bazénového dna, očistí se základová deska od všech hrubých částic, nerovností, případně ostrých hran. V případě zjištění nerovností doporučujeme vyrovnat dno vyrovnávací stěrkou, případně desku přebrousit.

Pokud je základová deska připravena, umístí se na ni tepelná izolace bazénového dna v podobě tvrzeného (extrudovaného) polystyrenu. Dalším krokem je instalace izolace boků bazénového skeletu. Ta se opět provádí pomocí polystyrenových desek. Pokud si tuto izolaci objednáte, je izolace namontována v průběhu výroby skeletu bazénu. Skelet bazénu je tedy opatřen izolací při příjezdu do místa instalace.

10. Uložení skeletu bazénu

Jakmile je vše připraveno, započne se s uložením bazénového skeletu a šachet do montážního prostoru. Dle domluvy je na složení a uložení skeletu bazénu do montážního prostoru potřebná fyzická pomoc nebo jeřáb. Dle zvolené metody zajistěte potřebný počet osob nebo samotný jeřáb. Následuje kompletní instalace a zapojení bazénové technologie.

11. Příprava bazénu na vyzdívání

Než započnete s prováděním stavebních dokončovacích prací, je nutné rozepřít skelet bazénu. Rozepření se provádí z důvodů eliminace případných deformací bazénového skeletu. K těm může dojít vinou neopatrné manipulace s betonem (např. při zasypávání příliš řídkým betonem nebo jeho upěchováním).

12. Opěrná zeď a samotná betonáž

V případě, že bazén budujeme v nestabilním podloží (např. písčitá zemina) a po vyhrabání stavební jámy dochází k sesypávání stěn nebo v případě, že stavební jámu budujeme s velkým předstihem před samotnou realizací bazénu, musíme vybudovat opěrné zdivo ze ztraceného bednění. Rovné úseky stěn budujeme o síle min. 20 – 25 cm. Dodržení stejné šíře i v obloucích volíme při budování nadzemní obezdívky bazénu (obezděný bazén smí vyčnívat nad terén max. 30 cm – neplatí pro bazény kruhové).

V případě, že chceme bazén vysadit nad 30 cm nebo je bazén budován na nestabilním pozemku, určí šířku a způsob budování opěrných konstrukcí stavební odborník.

Obetonování bazénu

Napustíme do bazénu až 30 cm vody a dosypeme betonovou směsí max. do stejné výšky. Beton pěchujeme pouze tak, aby nedošlo k protlačení stěny do bazénu. Dojde-li k tomu, je nutné z vnitřní strany bazénu nerovnost vytlačit. Je nutné stále kontrolovat rovné úseky stěn bazénu a postupovat s maximální pozorností, tak aby byly stěny rovné v horizontální i vertikální poloze! Dále postupně zvyšujeme hladinu vody o další centimetry a dosypáváme betonem. Tímto způsobem pokračujeme až k úplnému obetonování s tím, že betonáž bazénu rozdělíme ideálně do 3 až 4 po sobě jdoucích dní. V případě, že máme namontovaná světla, trysky či jiné technologické prvky, musíme zajistit oddilatování (pomocí pěny, vaty či polystyrenu) těchto prvků od betonového obsypu.

U kruhových bazénů o průměru více než 4 m doporučujeme obsyp betonem na šířku min. 15 cm, přičemž v přiměřené míře platí podmínky výše uvedené.

Plastovou šachtu na technologii doporučujeme obetonovat do úrovně terénu o síle cca 15 cm.

Betonová směs musí být jen mírně vlhká, povrch betonu musí být drsný, aby se další vrstvy s předchozí spojily.

V průběhu celé operace dbáme na čistotu a pečlivost, abychom zbytečně nepoškodili povrch bazénového skeletu!

13. Zhotovení podkladové desky pro budoucí dlažbu

Výška podkladové desky je závislá na výšce konečné nivelety dlažby. Tato deska by měla být opatřena tzv. kari sítí. Zároveň by měla být spojena s vyzdívkou, tedy vznikne monolitická deska.

Doporučujeme pro monolitickou desku zhotovit opěrné body (dle velikosti této desky) tak, aby nemohlo dojít k jejímu případnému popraskání.

Chcete se o realizaci dozvědět více?

14. Příprava terénu

Před konečnými úpravami bazénového okolí je třeba provést srovnání terénu. Doporučujeme, aby okolní terén byl o minimálně 10 cm níže, než je podkladová deska pro budoucí dlažbu. Tento výškový rozdíl oceníte při údržbě okolí bazénu, například při sekání trávy.

15. Podkladová deska pod dlažbu

Výška podkladové desky je závislá na výšce vybrané dlažby. Zhotovte finální podkladovou desku pod dlažbu, případné nerovnosti můžete vyrovnat stěrkou. Pokud uvažujete o instalaci zastřešení, je nutné pevné spojení dlažby s podkladní deskou buď podbetonování dlažby, nebo jiný vhodným způsobem.

Pokud budou součástí dlažeb okrasné bazénové lemy, je nutné, aby výška těchto lemů budoucnosti nebránila případnému pojezdu zastřešení. V této fázi je nutné provést i instalaci kotvících prvků (plastových patek) pro bazénové schůdky a propojovacích krabic bazénových světel.

16. Konečná úprava okolí

Nyní máte vše připraveno pro instalaci dlažby. V případě, že budete bazén zastřešovat, je nutné dodržet maximální rovinu dlažby pro umístění pojezdových prvků budoucího bazénového zastřešení.

17. Instalace zastřešení

Instalací zastřešení jste dokončili poslední fázi realizace Vašeho vysněného bazénu. Nyní si už můžete pouze užívat krásných chvil u Vašeho bazénu a vychutnat si tak „POHODU MOŘE U VÁS DOMA“.

Takhle vypadá usazení bazénu v reálu